NOVOSTI & AKTIVNOSTI


INFORMACIJA O ODOBRENIM IPA PROJEKTIMA
    REPUBLIKA MAĐARSKA - REPUBLIKA SRBIJA

IPA prekogranični program Republika Mađarska - Republika Srbija u budžetskom periodu između 2007. i 2013. godine, osnovan je sa ciljem da države učesnice, Republika Mađarska i Republika Srbija, uspostave Program zajedničkog sistema upravljanja (eng. "shared management system") i ima za cilj unapređenje dobrih susedskih odnosa, unapređenje stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta od obostranog interesa svih zemalja o kojima je reč i podsticanje njihovog harmoničnog, uravnoteženog i održivog razvoja.

Prvi poziv za konkurisanje objavljen je krajem 2009. godine, sa rokom za podnošenje predloga projekata do 31.12.2009. godine. U okviru prvog poziva indirektni korisnik budžetskih sredstava AP Vojvodine, koji je u nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad je konkurisao zajedno sa Mađarskim partnerom iz Budimpešte - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Zajednički projekti odnose se na izradu projekata za rehabilitaciju puteva u opštinama koje se nalaze u pograničnoj zoni naše dve države:

1.Projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca Bačalmaš-Bajmok
Rehabilitation planning of Bácsalmás - Bajmok cross-border connecting road


(teritorija grada Subotice i opštine Bačka Topola).


Ovim projektom je predviđeno da se izradi kompletna projektno tehnička dokumentacija sa dozvolom za izvođenje radova za putni pravac dužine od 45 km na teritoriji opštine Bačka Topola od granice sa Republikom Mađarskom (granični prelaz Bajmok) do naselja Bačka Topola. Projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca Bačalmaš-Bajmok obuhvata delove oblasti Bács-Kiskun i Severne Bačke ukupne površine 10.048 km2, 1.603 km2 u Srbiji (Subotica i Bačka Topola) i 8.445 km2 u Mađarskoj.

Unapređenjem transporta, putem rehabilitacije i kvalitetnog održavanja ovog prekograničnog putnog pravca, stvoriće se preduslovi za lakši i bolji pristup poslovima, tržištima, obrazovanju i dr. Lokalno stanovništvo koje će imati direktne koristi od projekta broji 720.646 stanovnika, od čega je u Srbiji 186.646.2.Projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca Tisasiget-Đala
Rehabilitation planning of Tiszasziget - Djala cross-border connecting road


(teritorija opština Novi Kneževac i Čoka).


Ovim projektom je predviđeno da se izradi kompletna projektno tehnička dokumentacija sa dozvolom za izvođenje radova za putni pravac dužine od 47,80 km na teritoriji opština Novi Kneževac i Čoka, od granice sa Republikom Mađarskom (granični prelaz Đala) do naselja Novi Kneževac - naselje Čoka - tromeđa Republike Mađarske, Republike Rumunije i Republike Srbije - granični prelaz Rabe. Projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca Tisasiget-Đala obuhvata delove oblasti Csongrád i Severnog Banata ukupne površine 4.889 km2, od čega je 626 km2 u Srbiji (Novi Kneževac i Čoka), dok je u Mađarskoj obuhvaćena površina od 4.263 km2.


Poboljšanjem prekogranične putne komunikacije će se u velikoj meri unaprediti standard stanovnika i ubrzati protok dobara, ljudi i usluga sa obe strane granice. Lokalno stanovništvo koje će imati direktne koristi od projekta broji 453.710 stanovnika, od čega je u Srbiji 26.710.

Pažljivim odabirom, kako tema projekata, tako i poslovnog partnera u Mađarskoj, Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad je ispoštovalo veoma stroge uslove koje je postavio Zajednički Nadzorni i Upravni Odbor IPA Programa preko-granične saradnje Mađarska-Srbija, te su oba predloga projekata prihvaćena.
Evropska zajednica je kroz projekte Evropska zajednica je kroz projekte „Rehabilitation planning of Bácsalmás - Bajmok cross-border connecting road" i  „Rehabilitation planning of Tiszasziget - Djala cross-border connecting road", prepoznala njihov značaj kroz uticaj na lokalno stanovništvo i razvoj obuhvaćenih delova regija, te je Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, kao vodeći partner iz Republike Mađarske - Lead Beneficiary, dana 19.05.2010. godine od predstavnika IPA programa prekogranične saradnje Republika Mađarska - Republika Srbija dobio pismeno obaveštenje da su oba projekta prihvaćena. Realizacija oba projekta se planira u periodu od 16 meseci.

Na ovaj način, Autonomnoj Pokrajini Vojvodini će Evropska Unija, donacijom od oko 700.000 evra, omogućiti da se uradi projektna dokumentacija za ojačanje/ rehabilitaciju / pojačano održavanje puta - rekonstrukciju ova dva veoma važna putna pravca prema susednoj Mađarskoj, u ukupnoj dužini od 92,80 km.

Izgradnjom odgovarajuće infrastrukture premostiće se dosadašnja slaba saobraćajna povezanost što će imati za rezultat efikasniju razmenu ljudi, dobara i usluga, odnosno nove privredne aktivnosti, razmenu iskustava i znanja - ujednačenost razvoja četiri pogranične oblasti. Putne mreže pokrivene projektima će pored lokalnog imati i širi značaj činjenicom da će biti kvalitetnije povezane sa koridorom X, autoputem E-75, koji je glavni saobraćajni pravac prema Makedoniji, Grčkoj, Albaniji i dr.
Izrada odgovarajuće dokumentacije i zakonom propisanih odobrenja, prvi je korak ka realizaciji navedenih projekata.
Ukupan iznos koji je Javnom preduzeću "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad odobren za prvi projekat „Rehabilitation planning of Bácsalmás - Bajmok cross-border connecting road" iznosi 400.125,00 eura od čega je predviđeno da sopstveno učešće Projekt partnera 1 - Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad bude 15%, što iznosi 60.018,75 eura, a donacija od EU 85%, što iznosi 340.106,25 eura.

Ukupan iznos koji je Javnom preduzeću "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad odobren za drugi projekat „Rehabilitation planning of Tiszasziget - Djala cross-border connecting road" iznosi 423.362,00 eura, od čega je predviđeno da sopstveno učešće Projekt partnera 1 - Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad bude 15%, što iznosi 63.504,30 eura, a donacija od EU 85%, što iznosi 359.857,70 eura.
Pre realizacije donacije predviđeno je potpisivanje Partnerskih sporazuma o sprovođenju oba projekta sa Vodećim partnerom - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.