ИНТЕРРЕГ ИПА


Информација о пројекту ИПА прекограничне сарадње Мађарска- Србија „Развој прелазног пута у области Кубекхази (Мађарска) – Рабе (Србија)“


ЈП Завод за урбанизам Војводине је 2016. године у оквиру позива за стратешке пројекте ИПА програма прекограничне сарадње конкурисао са предлогом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази (Мађарска) – Рабе (Србија) (Development of a Road Border Crossing at Kübekháza (HU)- Rabe (SRB) area - HUSRB/1601/0003) заједно са мађарским партнером НИФ - Национална агенција за инфраструктуру (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) и ЈП Путеви Србије.

Пројекат је одобрен за финансирање у фебруару 2017. године и Донаторски споразум је потписан у октобру 2017. године. Укупна вредност пројекта износи 5.468.716,52 еура.

Тиме су створени сви услови за почетак реализације овог значајног прекограничног, националног и покрајинског пројекта.

Oвим пројектом обезбедиће се просторни и технички услови за отварање граничног прелаза између Мађарске и Србије, на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније. Такође, планирана је изградње новог пута у Мађарској укупне дужине 2309 m и рехабилитација путног правца у Србији укупне дужине 1365 m.У оквиру предметног пројекта који ће трајати укупно 36 месеци планиране су следеће активности:

Са српске стране предвиђена је:

- стварање просторних услова и припрема документације за изградњу/рехабилитацију пута

- рехабилитација 1365 m, у појасу државне границе Мађарска-Србија, од насељеног места Рабе до државне границе (Државни пут II б реда бр 302 Банатско Аранђелово - Рабе)

Са мађарске стране предвиђена је:

- израда техничке документације потребне за изградњу пута,

- изградња новог пута у дужини од 2309 m и рехабилитација 844 m постојећег пута бр. 4302.

Слика 1. Прегледна карта- ортофото снимак локације планираног граничног прелаза


Слика 2. Намена површина- ППО Нови Кнежевац – планирани гранични прелаз


Активности у вези са пројектом  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт