novosti


Novi Sad, 6. novembar 2009.

Početak priprema Zavoda na izradi regionalnog prostornog plana

Dana 06.11.2009. Upravni odbor Zavoda je usvojio izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja za 2009. godinu. Time je stvoren materijalni okvir za početak pripremne faze za izradu Regionalnog prostornog plana APV.

S obzirom na značaj ovog Plana za APV a time i za Zavod, odmah su počele organizacione pripreme.

Formiran je operativni tim stručnjaka Zavoda. Određeni su nosioci poslova za pet tematskih oblasti, kao i glavni koordinator svih aktivnosti na izradi RPP APV ispred Zavoda i to:

Dragana Dunčić, dipl.prost.planer – glavni koordinator,

Ljiljana Jovičić – Malešević, dipl.ecc. – koordinator za tematsku oblast Ekonomski razvoj;

Vesna Prosenica, dipl.inž.arh. – koordinator za tematsku oblast Socijalni razvoj;

Angelina Bogojević, dipl.inž.arh. – koordinator za tematsku oblast Fizičko ekološki razvoj;

Stojanka Budovalčev Papić, dipl.ecc. – koordinator za tematsku oblast Institucionalni razvoj;

mr Olivera Dobrivojević, dipl.pr.planer – koordinator za tematsku oblast Regionalni razvoj;

U sastav timova za svaku tematsku oblast određeno je po pet iskusnih inženjera svih struka, tako da će u toku izrade RPP APV, u zavisnosti od potreba, biti angažovan značajan broj stručnjaka Zavoda.
U pripremnoj fazi Zavod smatra da mora da se definišu metodološke osnove za izradu RPP APV. Takođe, u pripremnoj fazi pristupiće se prikupljanju postojeće planske dokumentacije, razvojnih dokumenata Regionalnog razvoja i druge dokumentacije od značaja za izradu plana, a isto tako i podloga i posebnih uslova za zaštitu i uređenje prostora.

Imajući u vidu dosadašnja saznanja o prostornim problemima u APV raspoložive rezultate vezane za izradu Strategije prostornog razvoja Republike Srbije kao i iskustva, politiku i ciljeve Evrope u oblasti prostornog razvoja, smatramo da bi za izradu RPP APV trebalo izvršiti više studijskih i ekspertskih istraživanja, a sadržaj i obim ovih istraživanja i rokove njihove izrade treba odrediti u prvoj fazi rada, kako bi se rezultati ovih istraživanja mogli ugraditi u koncept izrade plana. Zavod predlaže da nosioci izrade studijskih i ekspertskih istraživanja budu stručne institucije, odnosno instituti i fakulteti u saradnji sa Zavodom.

Pored navedenih studijskih istraživanja, smatramo da je potrebno da nadležni organi AP Vojvodine, pre pristupanja izrade RPP APV utvrde i donesu Politiku uređenja prostora Pokrajine, koja bi bila izvor saglasnosti svih aktera u odlučivanju, osnova kontinuiranog i usklađenog usmeravanja njenog prostornog razvoja, koja bi bila zasnovana na poštovanju pravnog poretka države, životnih interesa stanovništva i kulturne samobitnosti ovog područja.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt