новости


Деспотовац, 25. март 2010.

Скуп на тему "Заштита природе и развој"

У време када убрзани развој у контексту транзиције неконтролисано генерише многе факторе који негативно утичу на заштићена природна подручја, а посебно планинска, препознала се потреба за дефинисањем јаснијег става јавног сектора и проналажења модалитета по ком би се постојеци конфликти помирили.

Подстакнути таквом потребом, Републичка агенција за просторно планирање у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања и Заводом за заштиту природе Србије, организовала је стручни скуп на тему "Заштита природе и развој". Представници јавног сектора – јавних предузећа, секторских министарстава, националних паркова и завода учествовали су на скупу који је одржан 25. марта 2010. године у Сали народне библиотеке у Деспотовцу.

После уводног излагања професора Борислава Стојкова, који је јасно дефинисао постојеће проблеме заштите и развоја високих планина у Србији и истакао евентуалне дилеме за њихово решавање, презентације на скупу су организоване у две тематске области. У првом делу су представљени актуелни проблеми код нас и искуства и релевантни примери из иностранства у области заштите природе, развоја, одрживог туризма и управљања природним добрима, а посебно планинским подручјима. Просторни планови подручја посебне намене заштићене природе у Србији су представљени у другом делу скупа.

ЈП Завод за урбанизам Војводине, по позиву Републичке агенције за просторно планирање, је активно учествовао са презентацијом Просторног плана подручја посебне намене Фрушке Горе до 2022. године. Уз сажет приказ вредности подручја и његових потенцијала, презентовани су актуелни просторни конфликти између фактора економског развоја (саобраћајна инфраструктура, копови, неконтролисано урбано простирање) са једне стране и заштите јединственог предела и екосистема са друге.

Као један од закључака скупа истакнут је став да се јавни интерес одрживог развоја и заштите природних подручја може остварити кроз интегрисано планирање засновано на укључивању свих релевантних актера, а посебно локалног становништва у процес планирања и доношења одлука.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт