новости


Нови Сад, 6. новембар 2009.

Почетак припрема Завода на изради регионалног просторног плана

Дана 06.11.2009. Управни одбор Завода је усвојио измене и допуне Годишњег програма пословања за 2009. годину. Тиме је створен материјални оквир за почетак припремне фазе за израду Регионалног просторног плана АПВ.

С обзиром на значај овог Плана за АПВ а тиме и за Завод, одмах су почеле организационе припреме.

Формиран је оперативни тим стручњака Завода. Одређени су носиоци послова за пет тематских области, као и главни координатор свих активности на изради РПП АПВ испред Завода и то:

Драгана Дунчић, дипл.прост.планер – главни координатор,

Љиљана Јовичић – Малешевић, дипл.ецц. – координатор за тематску област Економски развој;

Весна Просеница, дипл.инж.арх. – координатор за тематску област Социјални развој;

Ангелина Богојевић, дипл.инж.арх. – координатор за тематску област Физичко еколошки развој;

Стојанка Будовалчев Папић, дипл.ецц. – координатор за тематску област Институционални развој;

мр Оливера Добривојевић, дипл.пр.планер – координатор за тематску област Регионални развој;

У састав тимова за сваку тематску област одређено је по пет искусних инжењера свих струка, тако да ће у току израде РПП АПВ, у зависности од потреба, бити ангажован значајан број стручњака Завода.
У припремној фази Завод сматра да мора да се дефинишу методолошке основе за израду РПП АПВ. Такође, у припремној фази приступиће се прикупљању постојеће планске документације, развојних докумената Регионалног развоја и друге документације од значаја за израду плана, а исто тако и подлога и посебних услова за заштиту и уређење простора.

Имајући у виду досадашња сазнања о просторним проблемима у АПВ расположиве резултате везане за израду Стратегије просторног развоја Републике Србије као и искуства, политику и циљеве Европе у области просторног развоја, сматрамо да би за израду РПП АПВ требало извршити више студијских и експертских истраживања, а садржај и обим ових истраживања и рокове њихове израде треба одредити у првој фази рада, како би се резултати ових истраживања могли уградити у концепт израде плана. Завод предлаже да носиоци израде студијских и експертских истраживања буду стручне институције, односно институти и факултети у сарадњи са Заводом.

Поред наведених студијских истраживања, сматрамо да је потребно да надлежни органи АП Војводине, пре приступања израде РПП АПВ утврде и донесу Политику уређења простора Покрајине, која би била извор сагласности свих актера у одлучивању, основа континуираног и усклађеног усмеравања њеног просторног развоја, која би била заснована на поштовању правног поретка државе, животних интереса становништва и културне самобитности овог подручја.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт