publications


Monografija "Zavod za urbanizam Vojvodine 1950-2004"

Novi Sad, 2004.
IZDAVAČ: Javno preduzeće Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad
ZA IZDAVAČA: Perica Manojlović, direktor
AUTOR TEKSTA MONOGRAFIJE:  Dr Borislav Dorić


GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: dipl. inž. saobraćaja, Perica Manojlović
TEHNIČKA REALIZACIJA: Borivoje Spilkucić
PRIPREMA I OBRADA KARATA:  Mihajlo Rutar, Milivoj Velimirović, Đorđe Kljajić, Dragan Morača, Dejan Ilić, Borivoje Spilkucić
FOTOGRAFIJE: Perica Manojlović, Marius Olđa, Dragiša Savić, Oto Jan, Dr Lazar Lazić, Dr Georgios Zarzoulas, Magic Box Multimedia
LEKTOR I KOREKTOR: Mr Tatjana Rakić
LIKOVNO GRAFIČKA OPREMA I PRELOM: Dragoljub Daca Stanković
ŠTAMPA: Štamparija LitoStudio Novi Sad
TIRAŽ: 700Uvodna reč autora

Monografija "Zavod za urbanizam Vojvodine 1950-2004" je nastala kao rezultat višegodišnjeg rada autora u oblasti urbanizma i prostornog planiranja.

Rad na izradi urbanističkih i prostornih planova u Zavodu za urbanizam Vojvodine u Novom Sadu, na zakonskim i podzakonskim aktima u pokrajinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i prostornog planiranja kao i na Ekonomskom fakultetu - Institut za međunarodne ekonomske odnose u Novom Sadu i Prirodno-matematičkom fakultetu - Odsek za geografiju u Novom Sadu, gde sam predavao predmet: "Osnova prostornog planiranja", doprineo je da stečeno iskustvo i praksu izrazim na prezentovan način.

Više decenija aktivnog rada autora u oblasti urbanizma i prostornog planiranja uticao je da se u izvesnoj meri obradi razvoj prostornog planiranja u Vojvodini poslednjih decenija, što može da posluži kao polazna osnova budućim istraživačima prostornog planiranja u nas.

Monografija "Zavod za urbanizam Vojvodine 1950-2004", kao dokumenat - po načinu, obliku i obimu pisanja i izlaganja materije iz oblasti urbanizma, a posebno prostornog planiranja, prilagođen je prvenstveno potrebama sadašnjeg Zavoda za urbanizam Vojvodine, njegovom osnivanju, radu i razvoju u proteklih 50 i više godina.

Naime, Zavod za urbanizam Vojvodine je u prethodnom periodu trasirao puteve urbanističkog i prostornog planiranja u Srbiji, posebno u pokrajini Vojvodini i osposobljavao sebe i druge za rad u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja. Radio je na izradi i sprovoćenju prostornih planova za potrebe Skupštine AP Vojvodine i velikog broja opština. Izrađivao je urbanističke planove sela i gradova, studije, elaborate, programe razvoje pojedinih delatnosti, projekte, analize, recenzije i prikaze, razvijao mećunarodnu saradnju, osposobljavao i školovao kadrove iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja i bio nosilac savremenih misli i ideja u oblasti planiranja i uređivanja prostora uopšte.

Sve je to na pogodan način obrađeno i prezentovano u ovoj monografiji. Međutim, ostala su i brojna pitanja koja zahtevaju potpuniji odgovor i nastavljanje daljih kompleksnih istraživanja ne samo o radu i razvoju Zavoda za urbanizam Vojvodine kao pokrajinske institucije, već i iz urbanizma i prostornog planiranja uopšte. To je trajan zadatak budućim generacijama urbanista i prostornih planera.

Sa posebnim zadovoljstvom želim da se zahvalim članu Izvršnog veća AP Vojvodine i Pokrajinskom sekretaru za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo dipl. inž. arhitekture Lazaru Kuzmanovu, predsedniku Upravnog odbora Javnog preduzeća Zavoda za urbanizam Vojvodine - Novi Sad dipl. inž. građevinarstva Milutinu Tatiću ; dipl. inž. saobraćaja Perici Manojloviću, - direktoru Zavoda i kolektivu Zavoda za urbanizam Vojvodine koji su bili inicijatori izrade ove Monografije. Ona treba da informiše stručnu javnost o radu i razvoju Zavoda za urbanizam Vojvodine, za proteklih 50 i više godina, radu i razvoju pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove urbanizma i prostornog planiranja i osnovnom razvoju prostornog planiranja na teritoriji AP Vojvodine.

Za tehnički deo realizacije Monografije zahvaljujem se Borivoju Spilkuciću.      Autor teksta
Dr Borislav Dorić  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form