news archive


Novi Sad, 18. septembar 2019.

Održana 33. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 33. sednicu, kojom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik pokrajinske Skupštine i potpredsednici. Pokrajinske poslanice i poslanici izjašnjavali su se o šesnaest tačaka usvojenog dnevnog reda.

Četiri tačke dnevnog reda su se direktno odnosile na rad i poslovanje JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

Izglasana je Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.Dalje, doneta je pokrajinska skupštinska odluka u cilju donošenja Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“, kao i Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci Velike droplje“, čiji je obrađivač JP Zavod za urbanizam Vojvodine.Izrada i donošenje navedenih prostornih planova zaštićenih prirodnih dobara je u skladu sa prioritetima Pokrajinske vlade u oblasti očuvanja i zaštite prirode i ekosistema, kao i njihovog održivog razvoja. Park prirode „Ponjavica“ karakteriše banatska istoimena rečica i po raznovrsnosti prirode ovaj predeo predstavlja potencijal za razvoj turističke ponude, posebno sa rekreativnog i edukativno-ekološkog aspekta.Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci Velike droplje“ obuhvata prostor u opštinama Kikinda i Novi Kneževac prema tromeđi sa Mađarskom i Rumunijom. Nalazi se pod snažnim uticajem čovekovih aktivnosti i prirodnih procesa, koji su izazvali drastičan pad populacije velike droplje, koja je uvrštena u listu najugroženijih vrsta na planeti i strogo je zaštićena u Srbiji. Prostornim planom će se regulisati adekvatne mere i aktivnosti koje će doprineti smanjenju negativnih uticaja i očuvanju poslednjeg utočišta ove vrste u našoj zemlji.Skupština je usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2018. godinu.
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form