news archive


Novi Sad, 21. maj 2019.

Održana druga nacionalna radionica za jačanje institucionalnih kapaciteta u okviru projekta ATTRACTIVE DANUBE

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) je zajedno sa JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ organizovao Drugu nacionalnu radionicu za jačanje institucionalnih kapaciteta u okviru projekta ATTRACTIVE DANUBE. Radionica je održana 21. maja 2019. godine u Novom Sadu, u sali za sastanke JP Zavoda za urbanizam Vojvodine. Prisustvovalo je 17 učesnika iz 6 institucija (predstavnika AP Vojvodine – administrativne uprave, javnog sektora i regionalnih organizacija).

Tokom prvog dela Radionice, učesnici su informisani putem prezentacija o ostvarenim rezultatima Projekta, konceptu „evidence based” planiranja koji im je predstavljen, i o pregledu izabranih indikatora teritorijalne atraktivnosti i drugim nacionalnim platformama za praćenje teritorijalne atraktivnosti (TAMP). Nakon uvodnih prezentacija usledilo je predstavljanje Programa implementacije Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine i sistema indikatora za monitoring teritorijalnog razvoja AP Vojvodine. Ove prezentacije su održale mr Dragana Dunčić i Olivera Njegomir iz JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“.

Na kraju prvog dela Radionice, predstavnicima stejkholdera je prezentovana skica Memoranduma o saradnji – pismo podrške za TAMP. U okviru drugog dela Radionice, diskusijom su moderirali predstavnici IAUS-a – dr Nikola Krunić i MA Aleksandra Gajić, vezano za sledeće teme: upotrebljivost TAMP platforme, indikatori nacionalne teritorijalne atraktivnosti i mogućnosti za njihovu integraciju u politike teritorijalnog razvoja.
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form