DATOURWAY


O projektu


DATOURWAY projekat predstavlja dobar primer transnacionalne saradnje usmerene ka razvoju turizma duž reke Dunav, na njegovom srednjem i jugoistočnom delu, pri čemu je posebna pažnja usmerna ka zaštiti i unapređenju prirodnih i kulturnih resursa ovog velikog evropskog vodenog toka. 


Koncept turizma se u projektu interpretira u širem smislu. Posmatra se kao kompleks kratkoročnih i dugoročnih aktivnosti orijentisanih ka rekreaciji, odmoru i zabavi, kulturnom obogaćivanju, uživanju u prirodnim lepotama i bavljenju sportsko-rekreativnim aktivnostima. 

Osim toga, cilj projekta je da osnaži i unapredi transnacionalnu saradnju u turizmu koje je vezana za različite turističke potencijale reke, njenih obala kao i prirodne lepote priobalja i arhitektonske vrednosti živopisnih gradova, sela i naselja na Dunavu.

Projekt ima za cilj da postigne sledeće: 

  • uspostavljanje informacionog sistema baziranog na GIS kroz povezivanje i integrisanje nacionalnih, regionalnih i, delom, lokalnih statističkih podataka i rezultata istraživanja kao i dostupnih studija i programa;

  • sprovođenje ciljane nacionalne analize i sinteza i evaluacija rezultata;

  • obrada, analiza i usvajanje integralne strategije za održivi ekološki turizam jugoistočnog koridora Dunava uključivanjem interesnih grupa;

  • relizacija – na participativnoj osnovi – pilot projekata za strateške transnacionalne oblasti kao što je predeo izuzetne lepote Dunavski luk (Mađarska-Slovačka); područje tromeđe koje svoju privrednu revitalizaciju zasnivaju na turizmu (Mađarska-Srbija-Hrvatska), područje povezivanja urbanog i ruralnog turizma (Rumunija-Bugarska), upoređivanje rečnih delti (Rumunija-Italija) i zelene staze na ovoj sekciji dunavskog toka; 

  • definisanje liste turističke ponude sa ciljem informisanja međunarodne javnosti o mogućnostima razvoja turizma na Dunavu i ponudi usluga koje mogu da ponude opštine koje se nalaze na obali reke. 


Partneri na projektu

Cilj projekta nije uspostavljanje novih institucionalnih struktura. Transnacionalna saradnja će se bazirati na zajedničkim dogovorima o strukturi rada bez institucionalizovanja ovog okvira. Princip rada na projektu DATOURWAY je da postigne transnacionalni sporazum o zajedničkoj strategiji turizma i integraciji politika i pilot projekata u nacionalne, regionalne, lokalne i evropske planove i politike.

Planiranje projekta je počelo u proleće 2008; implementacija je predviđena u periodu od 01.05.2009. do 28.02.2012. godine.

Projektne aktivnosti:

     WP1 – Transnacionalni projektni menadžment i Koordinacija
          1.1 Projektni menadžment

     WP2 – Komunikacija i diseminacija
          2.1 Planiranje strategije komunikacije
          2.2 Interna komunikacija
          2.3 Eksterna komunikacija

     WP3 – Analiza teritorije i evaluacija (Analize)
          3.1 Planiranje zajedničke metodologije
          3.2 Nacionalne analize
          3.3 Transnacionalna analiza

     WP4 – Strategija
          4.1 SWOT Analiza
          4.2 Izrada strategije
          4.3 Diseminacija strategije

     WP5 – Pilot projekti
          5.1 PiP 1: “Dunakanyar” (SK-HU) – prekogranično partnerstvo posredstvom turizma posle Schenghena
          5.2 PiP 2: “Béda-Karapancsa” (HU-SER-CRO) – Ekonomske mogućnosti (posredstvom turizma) u ekološkom ambijentu
          5.3 PiP 3: “Calafat-Vidin” (BG-RO) – Gradski turizam i ruralno susedstvo
          5.4 PiP 4: “Deltas” (ITA-RO) – Razvoj Eco-prijateljskog turizma rečnih delti
          5.5 PiP 5: “Greenways along the Danube” (svi partneri) – Zelene staze za nemotorizovane korisnike

     WP6 – Umrežavanje
          6.1 Unapređenje partnerstva dunavske zajednice u menadžmentu destinacija
          6.2 Elaboracija zajedničkog vodiča za  Big River projekte
Aktivnosti u vezi sa projektom DATOURWAYRezultati projekta DATOURWAY

The national analysis of the territorial tourism strategy - Serbia
The national analysis of the territorial tourism strategy - Croatia
The national analysis of the territorial tourism strategy - Hungary
The national analysis of the territorial tourism strategy - Bulgaria
The national analysis of the territorial tourism strategy - Slovak Republic
The national analysis of the territorial tourism strategy - Romania
NATIONAL ANALYTICAL REPORT ON THE SERBIAN PART OF THE DANUBE CATCHMENT AREA
DATOURWAY - Transnational Strategy for the Territorial Development of the Danube Area, with special regard to Tourism - SYNTHESIS
Big River Projects Guidebook
THE POLICY RECOMMENDATIONS
DATOURWAY - Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism
DATOURWAY Investment Guidebook
“Béda-Karapancsa” pilot project
“Béda-Karapancsa” pilot project Background report

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt