CODEX


Projekat CODEX


Naziv projekta: "Kordinisani razvoj i razmena znanja o prostorno-planskoj metodologiji"– CODEX
Id projekta: HUSRB/1203/213/151
Dužina trajanja projekta: 01/05/2013 – 30/04/2014
Vodeći partner: Univerzitet u Segedinu
Konzorcioni partneri: Univerzitet Segedin i JP „Zavod za urbanizam Vojvodine”
Ukupna vrednost projekta: 96061,60 EUR

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, finansijskom podrškom IPA fonda.

Poslednjih godina Srbija preduzima velike korake ka integraciji u Evropku Uniju. Nakon što je zvanično postala kandidat u martu, 2012. godine porastao je pritisak na Republiku Srbiju da završi metodološke dokumente koji će promovisati razvoj strateškog planiranja u skladu sa metodologijom EU. Isto važi i za Mađarsku, a posebno u Regiju velike južne ravnice gde u ovom trenutku ne postoje teritorijalni strateški dokumenti.

Ni mađarski ni srpski razvojni dokumenti nemaju detaljnije elemente prekograničnog programa, kao ni analize fokusirane na marginalizovana naselja pograničnog područja. Uzimajući u obzir tok subvencija Evropske Unije ka Srbiji, projekat CODEX ima za cilj da razvije kapacitete pograničnih krajeva i doprinese prekograničnoj saradnji kroz program sveobuhvatne obuke za pripremu zajedničkih regionalnih strateških dokumenata. U tu svrhu sa srpske strane biće urađena “Analiza ekonomskog i socijalnog statuse marginalizovanih naselja u pograničnim oblastima AP Vojvodine, a sa mađarske “Analiza apsorpcionih kapaciteta Velike južne ravnice sa posebnim fokusom na marginalizovana naselja sa mađarske strane.”

CODEX takođe ima za cilj da prevaziđe navedene nedostatke sprovođenjem istraživanja i pripremom zajedničke metodologije za složeni integrativni pristup prostornom planiranju. Imajući u vidu zahteve koji se javljaju na obe strane, ključne aktivnosti na osnovu istraživanja i metodologije obuhvataće pripremu Programa implementacije i akcionog plana na osnovu Regionalnog prostornog plana APV i paketa preporuka prostorno-razvojnih strategija za period 2014-2020 u Velikoj južnoj ravnici.


Cilj projekta


Projekat HUSRB/1203/213/151 CODEX je implementiran u saradnji Univerziteta u Segedinu i JP Zavod za urbanizam Vojvodine. Oslanjajući se činjenicu da će Srbija primiti ekstenzivne subvencije od strane EU, ovaj Projekat ima za cilj razvoj prekograničnih kapaciteta obe partnerske strane za pripremu zajedničkih regionalnih strateških dokumenata za predstojeći EU finansijski period 2014-2020, kroz sprovođenje trening programa. Kroz implementaciju projekta „Kordinisani razvoj i razmena znanja o prostorno-planskoj metodologiji ” planeri sa stručnim timovima predstaviće značajne planske dokumente.


Rezutati projekta


Uzimajući u obzir tok donacija Evropske Unije ka Srbiji, projekat CODEX ima za cilj da razvije kapacitete pograničnih krajeva i doprinese prekograničnoj saradnji kroz program sveobuhvatne obuke za pripremu zajedničkih regionalnih strateških dokumenata za predstojeći 2014-2020 finansijski period EU. CODEX takođe ima za cilj da prevaziđe navedene nedostatke sprovođenjem istraživanja i pripremom zajedničke metodologije za složeni integrativni pristup prostornom planiranju i pruži praktičnu pomoć teritorijalnom razvoju i evaluaciji projekata. Imajući u vidu zahteve koji se javljaju na obe strane, ključne aktivnosti na osnovu istraživanja i metodologije obuhvataju pripremu implementacije Programa i Akcionog plana u Srbiji kao i paket preporuka prostorno-razvojnih strategija vezanih za period 2014-2020 i Regiju Velike Južne Ravnice.


Aktivnosti u vezi sa projektom CODEXRezultati projekta CODEX

Analiza ekonomskog i socijalnog statusa marginalizovanih naselja u pograničnim oblastima AP Vojvodine

Analiza ekonomskog i socijalnog statusa marginalizovanih naselja u pograničnim oblastima AP Vojvodine
Analiza ekonomskog i socijalnog statusa marginalizovanih naselja u pograničnim oblastima AP Vojvodine - Skraćeno


Program implementacije i akcioni plan baziran na Prostornom planu Republike Srbije i Regionalnom prostornom planu AP Vojvodine baziranim na EU Metodologiji i ESPON indikatorimaProgram implementacije i akcioni plan - Naslovna strana
Program implementacije i akcioni plan baziran na Prostornom planu Republike Srbije i Regionalnom prostornom planu AP Vojvodine baziranim na EU Metodologiji i ESPON indikatorima
Program implementacije i akcioni plan baziran na Prostornom planu Republike Srbije i Regionalnom prostornom planu AP Vojvodine baziranim na EU Metodologiji i ESPON indikatorima - Skraćena verzija


Promotivni materijal

Katalog
Liflet CODEX  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt