архива вести


Нови Сад, 18. септембар 2019.

Одржана 33. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју 33. седницу, којом су председавали Иштван Пастор, председник покрајинске Скупштине и потпредседници. Покрајинске посланице и посланици изјашњавали су се о шеснаест тачака усвојеног дневног реда.

Четири тачке дневног реда су се директно односиле на рад и пословање ЈП Завод за урбанизам Војводине.

Изгласана је Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.Даље, донетa je покрајинскa скупштинскa одлукa у циљу доношења Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“, као и Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци Велике дропље“, чији је обрађивач ЈП Завод за урбанизам Војводине.Израда и доношење наведених просторних планова заштићених природних добара је у складу са приоритетима Покрајинске владе у области очувања и заштите природе и екосистема, као и њиховог одрживог развоја. Парк природе „Поњавица“ карактерише банатска истоимена речица и по разноврсности природе овај предео представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта.Специјални резерват природе „Пашњаци Велике дропље“ обухвата простор у општинама Кикинда и Нови Кнежевац према тромеђи са Мађарском и Румунијом. Налази се под снажним утицајем човекових активности и природних процеса, који су изазвали драстичан пад популације велике дропље, која је уврштена у листу најугроженијих врста на планети и строго је заштићена у Србији. Просторним планом ће се регулисати адекватне мере и активности које ће допринети смањењу негативних утицаја и очувању последњег уточишта ове врсте у нашој земљи.Скупштина је усвојила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт