просторни планови


Регионални просторни планови

Регионални просторни план АПВ - Службени лист АПВ бр. 22/2011 усвојен детаљније
     
Просторни планови подручја посебне намене

СРП Стари Бегеј - Царска Бара - Службени лист АПВ бр. 8/2009 усвојен детаљније
СРП Горње Подунавље - "Службени лист АПВ" број 3/2012 усвојен детаљније
Фрушка Гора до 2022. године - Службени лист АПВ бр. 16/2004 усвојен детаљније
СРП Обедска бара - Службени лист АПВ бр. 8/2006 усвојен детаљније
СРП Делиблатска пешчара - Службени лист АПВ бр. 8/2006 усвојен детаљније
СРП Ковиљско-Петроварадински рит - "Службени лист АПВ" број 3/2012 усвојен детаљније
СРП "Засавица" - Службени гласник РС, бр. 66/2011 усвојен детаљније
Просторни план подручја посебне намене пловног пута Е-80-ДУНАВ у изради  
Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" - "Службени гласник РС", број 119/2012 усвојен  
Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе - "Службени лист АПВ" број 14/2015 усвојен  
Просторни план подручја посебне намене аеродрома
Нови Сад-Ченеј
у изради  
Просторни план подручја посебне културног предела Бач- "Службени лист АПВ" број 14/2015 усвојен  
     
Просторни план подручја инфраструктурних коридора

Просторни план подручја инфраструктурног коридора Е-70
деоница граница Хрватске - Београд (Добановци) - "Службени гласник РС", број 69/2003
усвојен  
Просторни план подручја инфраструктурног коридора Е-75
Суботица - Београд (Батајница) - "Службени гласник РС", број 69/2003
усвојен  
Просторни план подручја инфраструктурног коридора државног пута првог реда бр.21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и државног пута
првог реда бр.19 (Шабац-Лозница) - Сл. гласник РС бр. 40/2011, 8.06.2011
усвојен Увид у нацрт просторног плана
Просторни план подручја мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда
бр. 24 (Суботица-Зрењанин-Ковин)
у изради  
Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструкторног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) - "Службени гласник РС", број 69/2003 усвојен  
Измена и допуна Просторног плана инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) у изради  
ППППН система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш) - "Службени гласник РС", број 19/2011 усвојен  
ППППН за инфраструктурни коридор за далековод 2х400 kv тс Панчево 2 - граница Румуније - "Службени лист АПВ", број 3/2012 усвојен  
Измене и допуне ППППН транснационалног гасовода "Јужни ток" - "Службени гласник РС", број 98/2013 усвојен  
ППППН за нафтовод од сабирно отпремне станица турија север до рафинерије нафте Нови Сад - "Службени лист АПВ" број 14/2015 усвојен  
     
Просторни планови општина

Ада - Сл. лист општине Ада бр. 12/09 усвојен преузми
Алибунар у изради  
Апатин у изради  
Бач - Сл. лист општине Бач бр. 6/07 усвојен преузми
Бачка Паланка - Сл.лист општине Бачка Паланка бр. 10/2010 izrađen преузми
Бачка Топола - Сл.лист општине Бачка Топола 1/2010 усвојен преузми
Бачки Петровац - Сл. лист општине Бачки Петровац бр. 8/07 усвојен преузми
Бела Црква - Сл. лист општине Бела Црква бр. 8/08 усвојен преузми
Беочин - Сл. лист општине Беочин бр. 20/09 усвојен преузми
Бечеј - Сл. лист општине Бечеј бр. 9/09 усвојен преузми
Вршац - Сл. лист општине Вршац бр. 11/09 усвојен преузми
Жабаљ - Сл. лист општине Жабаљ бр. 6/11 усвојен  
Житиште - Службени лист општине Житиште 17/11 усвојен  
Инђија - Сл. лист општина Срема бр. 25/2008 усвојен преузми
Ириг - Сл. лист општина Срема бр. 13/11 усвојен  
Кањижа - Сл. лист општине Кањижа бр. 4/09 усвојен преузми
Кикинда - Сл. лист општине Кикинда бр. 7/2009 усвојен преузми
Ковачица у изради  
Ковин - Сл. лист општине Ковин бр. 2/08 усвојен преузми
Кула - Сл.лист општине Кула 1/2010
(у сарадњи са ЈП "Завод за урбанизам" Кула-Оџаци)
усвојен преузми
Мали Иђош - Сл.лист општине Мали Иђош бр. 1/2010 усвојен преузми
Нова Црња - Службени лист општине Нова Црња 8/11 усвојен  
Нови Бечеј - Сл. лист општине Нови Бечеј 1/2010 усвојен преузми
Нови Кнежевац у изради  
Опово - Сл. лист општине Опово бр. 3/11 усвојен  
Оџаци - Сл. лист општине Оџаци бр. 4/07
(у сарадњи са ЈП "Завод за урбанизам" Кула-Оџаци)
усвојен преузми
Пећинци - Сл. лист општина Срема бр. 7/07
(u saradnji sa JUP "Plan" za opštine Ruma i Pećinci, Ruma)
усвојен преузми

Пландиште - Сл. лист општине Пландиште бр. 3/09

Сл.лист општине Пландиште бр. 9/11

усвојен преузми
Рума - Сл. лист општина Срема бр. 19/07
(у сарадњи са ЈУП "План" за општине Рума и Пећинци, Рума)
усвојен преузми
Сента - Сл. лист општине Сента бр. 7/08 усвојен преузми
Сечањ - Сл. лист општине Сечањ бр. 6/09 усвојен преузми
Србобран - Сл. лист општине Србобран бр. 9/2008, 1/2009 усвојен преузми
Сремски Карловци - Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 8/06 усвојен преузми
Темерин - Сл. лист општине Темерин бр. 5/08 усвојен преузми
Тител - Сл. лист општине Тител бр. 17/08 усвојен преузми
Чока - Сл. лист општине Чока бр. 7/09 усвојен преузми
Шид - Сл. лист општине Срема бр. 1/11 усвојен преузми
Суботица - Сл. лист општине Суботица бр. 19/2008
(израдио ЈП "Завод за урбанизам", Суботица)
усвојен преузми
Стара Пазова - Сл. лист општина Срема бр. 12/2009
(израдио ЈУП "Урбанизам", Стара Пазова)
усвојен преузми
Панчево - Сл. лист града Панчева бр. 19/2009
(израдио ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева", Панчево)
усвојен  
Сремска Митровица - Сл. лист општине Сремска Митровица бр. 9/2009
(израдио ЈП "Дирекција за изградњу града", Сремска Митровица)
усвојен  
Врбас - Донет на седници СО Врбас од 24. јуна 2011
(ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам, Нови Сад)
усвојен  
Нови Сад
(ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам, Нови Сад)
у изради  
Зрењанин - Сл.лист града Зрењанина  бр.11/11
("Дирекција за изградњу града Зрењанина", Зрењанин)
усвојен  
Сомбор
(ЈП "Урбанизам", Сомбор)
у изради  
План генералне регулације за насеље Бачка Паланка - Сл.лист општина Бач.Паланка 16/11
усвојен  
План генералне регулације насеља Младеново - Сл.лист општина Бач.Паланка 6/11
усвојен  
План генералне регулације насеља Војвода Степа - Службени лист општине Нова Црња 2/2011
усвојен  
План генералне регулације насеља Хоргош - Сл.лист општине Кањижа 12/11
усвојен  
     
Повратак на врх странице    
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт