novosti


Despotovac, 25. mart 2010.

Skup na temu "Zaštita prirode i razvoj"

U vreme kada ubrzani razvoj u kontekstu tranzicije nekontrolisano generiše mnoge faktore koji negativno utiču na zaštićena prirodna područja, a posebno planinska, prepoznala se potreba za definisanjem jasnijeg stava javnog sektora i pronalaženja modaliteta po kom bi se postojeci konflikti pomirili.

Podstaknuti takvom potrebom, Republička agencija za prostorno planiranje u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, organizovala je stručni skup na temu "Zaštita prirode i razvoj". Predstavnici javnog sektora – javnih prduzeća, sektorskih ministarstava, nacionalnih parkova i zavoda učestvovali su na skupu koji je održan 25. marta 2010. godine u Sali narodne biblioteke u Despotovcu.

Posle uvodnog izlaganja profesora Borislava Stojkova, koji je jasno definisao postojece probleme zaštite i razvoja visokih planina u Srbiji i istakao eventualne dileme za njihovo rešavanje, prezentacije na skupu su organizovane u dve tematske oblasti. U prvom delu su predstavljeni aktuelni problemi kod nas i iskustva i relevantni primeri iz inostranstva u oblasti zaštite prirode, razvoja, održivog turizma i upravljanja prirodnim dobrima, a posebno planinskim područjima. Prostorni planovi područja posebne namene zaštićene prirode u Srbiji su predstavljeni u drugom delu skupa.

JP Zavod za urbanizam Vojvodine, po pozivu Republičke agencije za prostorno planiranje, je aktivno učestvovao sa prezentacijom Prostornog plana područja posebne namene Fruške Gore do 2022. godine. Uz sažet prikaz vrednosti područja i njegovih potencijala, prezentovani su aktuelni prostorni konflikti između faktora ekonomskog razvoja (saobraćajna infrastruktura, kopovi, nekontrilisano urbano prostiranje) sa jedne strane i zaštite jedinstvenog predela i ekosistema sa druge.

Kao jedan od zaključaka skupa istaknut je stav da se javni interes održivog razvoja i zaštite prirodnih područja može ostvariti kroz integrisano planiranje zasnovano na uključivanju svih relevantnih aktera, a posebno lokalnog stanovništva u proces planiranja i donošenja odluka.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt