novosti


Novi Sad, 24. mart 2010.

Sastanak predstavnika institucija u cilju angažovanja na izradi RPP APV

Dana 24.03.2010. godine u prostojima Zavoda održan je treći u nizu sastanaka posvećenih izradi RPP APV.

U organizaciji Generalnog koordinatora – Republičke agencije za prostorno planiranje, Organizacione jedinice za teritoriju AP Vojvodine, okupili su se pored stručnjaka Zavoda, predstavnici Republičke agencije za prostorno planiranje, predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, PMF-a, Poljoprivrednog, Filozovskog i Tehnološkog fakulteta, Republičkog zavoda za razvoj, Instituta za arhitekturu i urbanizam, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

Cilj svih sastanaka je obezbeđenje osnove za izradu Konceptaualno kvalitetnog, održivog i praktički primeljivog plana, kao i visok stepen njegove korespodencije sa unutrašnjim i međunarodnim okruženjem. Da bi sve to obezbedili, neophodno je da u svim fazama izrade RPP APV uzmu učešće sve relevantne institucije, stručne ustanove, eksperti za razne oblasti i naravno gradovi i opštine APV.

Tema ovog sastanka je bila upoznavanje prisutnih predstavnika raznih institucija sa metodološkim uputstvima za izradu ekspertiza, za svih pet tematskih oblasti koje objedinjavaju više pojedinačnih sektorskih tema koje su međusobno usko povezane.

Činjenica, da je izrada novog Prostornog plana Republike Srbije u završnoj fazi, a izrada Regionalnog prostornog plana APV u fazi izrade Koncepta plana, zahteva usku saradnju i zajedničke i međusobno usaglašene aktivnosti svih ključnih aktera koji će biti uključeni u izradu RPP APV.


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt