novosti


Novi Sad, 23. avgust 2021.

Održan prvi sastanak tematske radne grupe za Zaštitu životne sredine

U okviru procesa izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godina, 23.08.2021. godine je održan prvi sastanak tematske radne grupe (TRG) za Zaštitu životne sredine.

Tema sastanka bila je prezentacija analize stanja u oblasti zaštite životne sredine. Analiza stanja je prvi korak u procesu izrade Plana razvoja, koja će predstavljati osnov za definisanje vizije, prioritetnih ciljeva i mera.

U okviru procesa izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godina, 23.08.2021. godine je održan prvi sastanak tematske radne grupe (TRG) za Zaštitu životne sredine.

Tema sastanka bila je prezentacija analize stanja u oblasti zaštite životne sredine. Analiza stanja je prvi korak u procesu izrade Plana razvoja, koja će predstavljati osnov za definisanje vizije, prioritetnih ciljeva i mera.Sastanku su, pored članova TRG, prisustvovali i predstavnici Zavoda za urbanizam APV, JVP Vode Vojvodine, JP Vojvodinašume i ostali. Sastanak je otvorila Maja Sokić Heger, rukovodilac sektora za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku Razvojne agencije Vojvodine, koja ima ulogu Sekretarijata radnih grupa. U svom uvodnom obraćanju, ona je istakla da Plan razvoja AP Vojvodine predstavlja krovni dokument koji definiše buduće pravce razvoja i daje okvir Pokrajinskoj vladi za definisanje programa i planiranje njihove finansijske realizacije tokom perioda važenja Plana. Naglasila je značaj rada TRG u diskusiji o razvojnim prioritetima i pozvala prisutne da svojim znanjem i iskustvom doprinesu njihovom definisanju.Nakon toga, rezime sa sastanaka tematskih radnih grupa za Ekonomski razvoj i Društveni razvoj prezentovao je prof. dr Edvard Jakopin. Prezentaciju na temu zaštite životne sredine održao je prof. dr Dejan Filipović, pri čemu je na početku predstavio aktuelni zakonski i strateški okvir dokumenata u oblasti zaštite životne sredine. Analiza oblasti zaštite životne sredine uključivala je kvalitet voda, vazduha i zemljišta, upravljanje otpadom, zaštićena prirodna dobra i buka u životnoj sredini. Prezentovani su i predlozi za izradu novih strateških dokumenata u skladu sa postojećim zakonima i uredbama u nadležnosti AP Vojvodine u oblasti zaštite životne sredine.

Maja Sokić Heger je zatim dala reč Tamari Orlović, zamenici rukovoditeljke TRG, koja je sažeto izložila sve aktuelne projekte Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u analiziranim temama. Nakon kraće diskusije, Maja Sokić Heger je zaključila sastanak pozivanjem prisutnih da se aktivno uključe i elektronski pošalju komentare i predloge na prezentovanu Analizu stanja.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt