CODEX


Пројекат CODEX


Назив пројекта: "Кординисани развој и размена знања о просторно-планској методологији"– CODEX
Ид пројекта: HUSRB/1203/213/151
Дужина трајања пројекта: 01/05/2013 – 30/04/2014
Водећи партнер: Универзитет у Сегедину
Конзорциони партнери: Универзитет Сегедин и ЈП „Завод за урбанизам Војводине”
Укупна вредност пројекта: 96061,60 ЕУР

Пројекат је финансиран од стране Европске уније, финансијском подршком ИПА фонда.

Последњих година Србија предузима велике кораке ка интеграцији у Европку Унију. Након што је званично постала кандидат у марту, 2012. године порастао је притисак на Републику Србију да заврши методолошке документе који ће промовисати развој стратешког планирања у складу са методологијом ЕУ. Исто важи и за Мађарску, а посебно у Регију велике јужне равнице где у овом тренутку не постоје територијални стратешки документи.

Ни мађарски ни српски развојни документи немају детаљније елементе прекограничног програма, као ни анализе фокусиране на маргинализована насеља пограничног подручја. Узимајући у обзир ток субвенција Европске Уније ка Србији, пројекат CODEX има за циљ да развије капацитете пограничних крајева и допринесе прекограничној сарадњи кроз програм свеобухватне обуке за припрему заједничких регионалних стратешких докумената. У ту сврху са српске стране биће урађена “Анализа економског и социјалног статусе маргинализованих насеља у пограничним областима АП Војводине, а са мађарске “Анализа апсорпционих капацитета Велике јужне равнице са посебним фокусом на маргинализована насеља са мађарске стране.”

CODEX такође има за циљ да превазиђе наведене недостатке спровођењем истраживања и припремом заједничке методологије за сложени интегративни приступ просторном планирању. Имајуц́и у виду захтеве који се јављају на обе стране, кључне активности на основу истраживања и методологије обухватаће припрему Програма имплементације и акционог плана на основу Регионалног просторног плана АПВ и пакета препорука просторно-развојних стратегија за период 2014-2020 у Великој јужној равници.


Циљ пројекта


Пројекат HUSRB/1203/213/151 CODEX је имплементиран у сарадњи Универзитета у Сегедину и ЈП Завод за урбанизам Војводине. Ослањајући се чињеницу да ће Србија примити екстензивне субвенције од стране ЕУ, овај Пројекат има за циљ развој прекограничних капацитета обе партнерске стране за припрему заједничких регионалних стратешких докумената за предстојећи ЕУ финансијски период 2014-2020, кроз спровођење тренинг програма. Кроз имплементацију пројекта „Кординисани развој и размена знања о просторно-планској методологији ” планери са стручним тимовима представиће значајне планске документе.


Резутати пројекта


Узимајући у обзир ток донација Европске Уније ка Србији, пројекат ЦОДЕX има за циљ да развије капацитете пограничних крајева и допринесе прекограничној сарадњи кроз програм свеобухватне обуке за припрему заједничких регионалних стратешких докумената за предстојец́и 2014-2020 финансијски период ЕУ. ЦОДЕX такође има за циљ да превазиђе наведене недостатке спровођењем истраживања и припремом заједничке методологије за сложени интегративни приступ просторном планирању и пружи практичну помоц́ територијалном развоју и евалуацији пројеката. Имајући у виду захтеве који се јављају на обе стране, кључне активности на основу истраживања и методологије обухватају припрему имплементације Програма и Акционог плана у Србији као и пакет препорука просторно-развојних стратегија везаних за период 2014-2020 и Регију Велике Јужне Равнице.


Активности у вези са пројектом CODEXРезултати пројекта CODEX

Анализа економског и социјалног статуса маргинализованих насеља у пограничним областима АП Војводине

Анализа економског и социјалног статуса маргинализованих насеља у пограничним областима АП Војводине
Анализа економског и социјалног статуса маргинализованих насеља у пограничним областима АП Војводине - Скраћено
Vajdaság Autonóm Tartomány határmenti területén levő marginális helyzetű települések szocális és gazdasági helyzetének elemzése


Програм имплементације и акциони план базиран на Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине базираним на ЕУ Методологији и ЕСПОН индикаторимаПрограм имплементације и акциони план - Насловна страна
Програм имплементације и акциони план базиран на Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине базираним на ЕУ Методологији и ЕСПОН индикаторима
Програм имплементације и акциони план базиран на Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине базираним на ЕУ Методологији и ЕСПОН индикаторима - Скраћена верзија
A Szerb Köztársaság Területrendezési Tervén és Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Területrendezési Tervén alapuló Implementációs Programok az Európai Unió metodológiájával és az ESPON indikátorokkal összhangban


Joint Methodology Codex

Közös módszertani keretek kialakítása a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program hátrányos helyzetű térségeinek komplex és integrált területi fejlesztéséhez kapcsolódóan
Joint Methodology on the Complex and Integrated Spatial Development of Marginalised Settlements in the Programming Area


Промотивни материјал

Каталог
Лифлет CODEX  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт