архива вести


Београд, 25. март 2010.

Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 Дунав (Паневропски коридор)

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) (Сл. гласник РС бр. 03/2010 од 22. јануара 2010.).

Министарство животне средине и просторног планирања и Републичка агенција за просторно планирање су утврдили Пројектни задатак за израду овог просторног плана.
Пројектни задатак подељен је у пет тачака које прецизно дефинишу њихов садржај и то:

• Полазне основе са разлозима за израду Просторног плана и правни основ;
• Територијални обухват, предмет, циљеве, начела и методолошки приступ;
• Основне проблеме, ограничења,потенцијале и приоритете просторног развоја дуж коридора међународног пловног пута Е80 – Дунав;
• Преглед постојеће документације за израду ПП (међународни документи и иницијативе, Републички документ и информациони систем и картографске подлоге за израду ПП;
• Организацију израде Концепта ПП.

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт