архива вести


29. април 2010.

Конзорцијум ИАУС-a и Завода победио на конкурсу за израду Концепта Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав

Републичка агенција за просторно планирање је на порталу јавних набавки објавила јавни позив за прикупљање понуда за израду Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (''Службени гласник РС'', бр. 16 од 20.03.2010.).
С обзиром на веома значајан и сложен посао, Завод је, на основу уговора о дугорочној сарадњи дана 16.04.2010. године потписао уговор са ИАУС-ом o заједничкој понуди за израду Концепта просторног плана посебне намене међународног просторног пута Е-80 – Дунав.
Уговором су дефинисана међусобна права и обавезе оба потписника, и саставни део овог уговора су прецизно дефинисана структура, обим и начин реализације активности на изради Концепта овог плана.
Фазе и активности са детаљно утврђеним учешћем појединачно сваког потписника, утврђене су у шест тачака и то:

- припремне активности (методолошки приступ изради и организација израде Концепта плана)
- формирање база података (прикупљање, структуирање података, подлога и друге документације)
- студијска основа ПП по областима (полазишта и условљености, развој и уређење планског подручја)
- заштита простора (културно наслеђе, природне вредности, животна средина, управљање отпадом, хазарди)
- израда Концепта плана (оцена стања – SWOT анализа, циљеви и стратешка решења, основна намена простора, предлог приоритета)
- техничка припрема и презентација Концепта плана (текстуални део, карте, базе података)
- оцена и финализација Концепта плана
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт